Invitasjon til åpent møte i Lyngør, Sted: Lyngørstua, Tid: fredag 26. mai 2017 kl.11.30. Se invitasjon her.

Arrangør for møtet er Lyngør Vel , Lyngør Grunneierforening , Tvedestrand kommune og prosjektet Uthavner i verdensklasse , som er et samarbeidsprosjekt mellom Aust - Agder fylkeskommune og Vest - Agder fylkeskommune.

Program:
1. Innledning av Lyngør Vel / Lyngør Grunneierforening .
2. Brannsikring i Lyngør ved Martin Due-Tønnessen, Tvedestrand kommune .
3. Presentasjon av prosjektet Uthavner i verdensklasse og litt om Fylkeskommunens arbeid knyttet til uthavner og bevaringsverdige bygg v/ Hege Martinsen og Aadne Sollid.
4. Informasjon om kultururminnefondet og muligheten til å søke støtte til istandsetting av verneverdige bygg i privat eie v/ Einar Engen fra Norsk kulturminnefond .
5. Informasjon om dendrokronologi (årringsdatering av tømmer for fastsetting av bygningers alder) v/ Niels Bonde fra Nasjonalmuseet i København.
6. Spørsmål og diskusjon .

Invitasjon - trådløst områdebrannalarmanlegg

Verneverdige, tette trehusmiljøer er å betrakte som uerstattelige nasjonale kulturverdier for almenheten og oss som har slike kulturskatter.

Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor gjennomført en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av den tette, verneverdig trehusbebyggelsen i Tvedestrand kommune.

Det ble registrert to områder hvor man mener det kan være stor fare for områdebrann, nemlig Tvedestrand sentrum og i Lyngør.

Det er et uomtvistelig faktum at tidlig brannvarsel, i kombinasjon med enkelt tilgjengelig utstyr/installasjoner for effektiv brannslukking, gir økt brannsikkerhet i områder hvor det er verneverdig, tett trehusbebyggelse.

Tvedestrand kommune, Lyngør Vel og Grunneier-foreningen, lokal brannmester samt Forebyggende Avdeling/ØABV har over tid samarbeidet om brannsikrings- og konsekvensreduserende tiltak, med det formål å redusere muligheten for branntilløp i Lyngør.

Blant flere pågående og planlagte brannsikringstiltak blir nå et trådløst områdebrannalarmanlegg, med direkte varsling til 110-sentralen i Arendal, gjort tilgjengelig for beboerne i Lyngør. Vesentlig sponset av Riksantikvaren.

Les mere her: Brann Rapport tett trehus.pdf, Brannvarsling Lyngør invitasjon til å innstallere.pdf , Brannvarslingsavtale.pdf

Engelskmennene Hugh og Ian som har kjøpt Doktorhuset som sommerhus planlegger en storstilt utbygging på Lyngørsida. Les saksfremlegget fra Rådmannen samt forslag til planprogram for utbyggingen her.