April 2018: Rådmannen i Tvedestrand har lagt følgende ut som forslag til vedtak: "Med hjemmel i §13-1 PBL. vurderes å innføre midlertidig bygge- og deleforbud i Lyngør, der hensikten er å sikre at det ikke skjer en videre utvikling som forringer Lyngørs unike bygning- og kulturmiljø."

Styret i Lyngør vel har svart følgende: Uttalelse fra Lyngør vel (pdf fil), på kommunens oppfordring til kommentar på vedlagte sak: Plan og utbyggingstrategi for Lyngør (pdf fil). Privatpersoner kan gjerne sende inn kommentarer.

Invitasjon - trådløst områdebrannalarmanlegg

Verneverdige, tette trehusmiljøer er å betrakte som uerstattelige nasjonale kulturverdier for almenheten og oss som har slike kulturskatter.

Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor gjennomført en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av den tette, verneverdig trehusbebyggelsen i Tvedestrand kommune.

Det ble registrert to områder hvor man mener det kan være stor fare for områdebrann, nemlig Tvedestrand sentrum og i Lyngør.

Det er et uomtvistelig faktum at tidlig brannvarsel, i kombinasjon med enkelt tilgjengelig utstyr/installasjoner for effektiv brannslukking, gir økt brannsikkerhet i områder hvor det er verneverdig, tett trehusbebyggelse.

Tvedestrand kommune, Lyngør Vel og Grunneier-foreningen, lokal brannmester samt Forebyggende Avdeling/ØABV har over tid samarbeidet om brannsikrings- og konsekvensreduserende tiltak, med det formål å redusere muligheten for branntilløp i Lyngør.

Blant flere pågående og planlagte brannsikringstiltak blir nå et trådløst områdebrannalarmanlegg, med direkte varsling til 110-sentralen i Arendal, gjort tilgjengelig for beboerne i Lyngør. Vesentlig sponset av Riksantikvaren.

Les mere her: Brann Rapport tett trehus.pdf, Brannvarsling Lyngør invitasjon til å innstallere.pdf , Brannvarslingsavtale.pdf

Engelskmennene Hugh og Ian som har kjøpt Doktorhuset som sommerhus planlegger en storstilt utbygging på Lyngørsida. Les saksfremlegget fra Rådmannen samt forslag til planprogram for utbyggingen her.